Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Ποιότητας υπέγραψαν το ΥΠΕΘΑ και το ΤΕΕ

0 Comment

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας:

–      για την ποιοτική και παραγωγική ανάπτυξη προδιαγραφών, που απαιτούνται για τις προμήθειες, τις υπηρεσίες ή τα έργα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Ελλάδας,

–      για τον συνδυασμό τεχνογνωσίας σε θέματα υποδομών ποιότητας (τυποποίηση – αξιολόγηση συμμόρφωσης – μετρολογία),

–      για την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών,

συνέταξαν και συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Ποιότητας, στις 2 Μαρτίου 2016.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Ταφύλλης και εκ μέρους του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός. Στην συνάντηση για την υπογραφή του Συμφώνου παραβρέθηκε ο Υποναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος και στελέχη των δύο φορέων.

Εκτελεστικοί φορείς του Μνημονίου Συνεργασίας, καθίστανται οι παρακάτω:

–  εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ: το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του οποίου η Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής είναι ο αρμόδιος συντονιστικός φορέας για θέματα στρατηγικής, επιδιώξεων και στόχων τυποποίησης, πιστοποίησης, διαπίστευσης και μετρολογίας/διακρίβωσης στις ΕΔ.

–  εκ μέρους του ΤΕΕ: το Τμήμα Τυποποίησης της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη παρακολούθηση και συμμετοχή στις διαδικασίες εκπόνησης και επικαιροποίησης τυποποιητικών εγγράφων, καθώς και για την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου για τις αρχές και την αξία των υποδομών ποιότητας, δηλ. της τυποποίησης, της αξιολόγησης συμμόρφωσης και της μετρολογίας.

Σκοπός της συνεργασίας των δύο φορέων είναι:

  • Η ανταλλαγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και μετρολογίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες, όταν εκδίδονται από τις ΕΔ ονομάζονται Προδιαγραφές ΕΔ (ΠΕΔ).
  • Η προώθηση από το ΤΕΕ της συμμετοχής των μελών του στην εκπόνηση ΠΕΔ, μέσω του Τεχνικού Διαλόγου και των σχετικών διαδικασιών της διαδικτυακής έκδοσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης ΠΕΔ, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Τυποποίησης ΕΔ.
  • Η συμμετοχή, κατά περίπτωση, του ΤΕΕ στην Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή Ποιότητας των ΕΔ, για τον συντονισμό ΕΔ και ΤΕΕ σε θέματα τυποποίησης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και μετρολογίας.
  • Η συνεργασία ΕΔ και ΤΕΕ για την ανάπτυξη εργαλείων σύνταξης ΠΕΔ, όπως είναι οι Συνιστώμενες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΣΠΤΠ), σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Τυποποίησης ΕΔ, προς όφελος του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Η από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς της τυποποίησης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και μετρολογίας.
  • Η συνεργασία σε θέματα αξιολόγησης συμμόρφωσης και ειδικότερα στην υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης προσώπων, στον τομέα της άμυνας.
  • Η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ και των μελών του ΤΕΕ, σχετικά με την τυποποίηση, αξιολόγηση συμμόρφωσης και μετρολογία.