ΔΙΕΚΔΙΚHΣΑΜΕ για όλους τους Μηχανικούς

 • Καθιέρωση ONEclickLIS – (ενιαίου ψηφιακού χάρτη, με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα για τη διευκόλυνση στην αδειοδότηση των επενδύσεων)
 • Ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας
 • Συνεργασία ΤΕΕ – ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
 • Δημιουργία και ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης, για την επίλυση των θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση των ρυθμίσεων αυθαιρέτων και δημιουργία νέας αγοράς δικαιωμάτων δόμησης
 • Χρήση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης ως χρηματοδοτικού εργαλείου για την αποκατάσταση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων
 • Αναστολή ΦΠΑ για όλα τα νεόδμητα ακίνητα, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί έως το 2023
 • 40-50% έκπτωση φόρου για εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης, σεισμικής θωράκισης και αισθητικής αναβάθμισης
 • Καθιέρωση διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης. Κάθε απασχολούμενος στον τεχνικό τομέα να έχει τις ευθύνες που αναλογούν στο έργο του
 • Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master – ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ
 • Αναγνώριση του Integrated Master των Μηχανικών για τη μισθολογική και υπηρεσιακή ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων
 • Όχι στην άνευ όρων και προϋποθέσεων αναβάθμιση σχολών 3-4ετούς φοίτησης σε 5ετούς. ­­
 • Επαναφορά και εφαρμογή της απόδοσης από το ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ του πόρου 6/οοο για τους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα
 • Ενεργό συμμετοχή και ισχυρό λόγο για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών
 • Προετοιμασία και δημιουργία σχήματος πιστοποίησης εκτιμητών ακινήτων από το ΤΕΕ για Μηχανικούς
 • Καθιέρωση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών για όλα τα έργα υποδομών στη χώρα
 • Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ψηφιακών Υποδομών
 • Συντονισμός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσμα των εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου για ουσιαστική και οριστική λύση του προβλήματος των ασυνήθιστα υψηλών εκπτώσεων σε έργα και μελέτες στις δημόσιες συμβάσεις